Naslovna | Vodič za registraciju udruge
Vodič za registraciju udruge

Registar udruga

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke, je nadležno za: vršenje upisa, izmjena i dopuna u Registru udruga, te izdavanje Izvatka iz Registra udruga.

Upis u Registar udruga se obavlja sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama ("Službene novine F BiH", broj 45/02), te sukladno Pravilniku o načinu vođenja registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija ("Službene novine F BiH", broj: 61/02).


Udruge

Zakonom o udrugama i fondacijama ("Službene novine F BiH", broj: 45/02) (u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje se osnivanje, registracija, unutarnja organizacija i prestanak rada udruga, koje vrše upis odnosno upis promjena u Registar udruga, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dragovoljno udruživanje građana i pravnih osoba.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), je nadležno za upis i upis promjena u Registar udruga, koje su subjekti dužni blagovremeno prijaviti Ministarstvu na odgovarajućim obrascima i priložiti potrebnu dokumentaciju.

Registrirana udruga djeluje na području Županije Zapadnohercegovačke.


Obrasci za upis u Registar, upis promjena i brisanje iz Registra

Za upis u Registar udruga - Obrasci: 3, 4 i 5 mogu se preuzeti osobno u Ministarstvu ili sa službene stranice Ministarstva.

Za upis promjena i brisanje iz Registra udruga - Obrasci: 5, 6 i 7 mogu se preuzeti osobno u Ministarstvu ili sa službene stranice Ministarstva.


Kako osnovati udrugu?

Udruga se osniva utemeljiteljskim aktom, kojim se tri ili više fizičkih ili pravnih osoba, dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja nekog zajedničkog ili javnog interesa, a pri tome nemaju namjeru stjecanja dobiti.

Fizičke osobe koje osnivaju udrugu mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili stranci koji su stalno nastanjeni ili borave duže od jedne godine na području Federacije sami ili zajedno sa građanima Federacije.

Da bi pravne osobe mogle osnovati udrugu, moraju biti registrirane u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi i djelatnost udruge ne mogu biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine, niti se udruge mogu uključivati u predizborne kampanje političkih stranaka i kandidata.

U naziv udruge ne mogu se unositi nazivi Bosna i Hercegovina, Federacija, naziv županije, grada i općine bez odobrenja nadležnog tijela Države, Federacije, županije, grada ili općine čiji se naziv unosi.

Da bi se udruga mogla upisati u Registar udruga koje vodi Ministarstvo, utemeljiteljska skupština udruge je obvezna da donese:

- utemeljiteljski akt, odnosno odluku o utemeljenju udruge;

- statut udruge;

- odluku o imenovanju osobe/a ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruge;

- odluku o imenovanju članova tijela upravljanja, ako Udruga Statutom predviđa postojanje tijela upravljanja.


Odluka o osnivanju udruge - utemeljiteljski akt sadrži:

a) imena, prezimena i adrese, odnosno naziv i sjedište utemeljitelja;

b) naziv i sjedište i adresu udruge;

c) osnovne ciljeve utemeljivanja udruge;

d) ime i prezime ovlaštene osobe koja će obaviti poslove upisa u Registar udruga;

e) potpise utemeljitelja i jedinstveni matični broj građana, ukoliko su utemeljitelji državljani Bosne i Hercegovine;

Odluku o utemeljenju udruge, odnosno utemeljiteljski akt pored utemeljitelja potpisuje i predsjednik utemeljiteljske skupštine udruge i ista sadrži datum i broj protokola, npr: 01/11.


Statut udruge sadrži:

a) naziv i sjedište udruge;

b) ciljeve i djelatnost udruge;

c) zastupanje i predstavljanje udruge;

d) tijela udruge, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, funkciju osobe ovlaštene da saziva skupštinu;

e) oblik i sadržaj pečata udruge;

f) oblik i sadržaj znaka ako udruga odluči da ima znak;

g) stjecanje i raspolaganje imovinom;

h) način donošenja financijskog izvješća i izvješća o radu;

i) postupak za donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih općih akata udruge;

j) uvjete i način učlanjenja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornost članova udruge;

k) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada udruge;

l) pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada udruge.

Statut potpisuje predsjednik utemeljiteljske skupštine udruge i isti sadrži datum i broj protokola, npr: 02/11.


Skupština udruge

Skupština udruge je najviše tijelo udruge i udruga mora imati skupštinu.

Skupština udruge :

a) donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;

b) daje suglasnost na pravne radnje poduzete u postupku utemeljivanja udruge;

c) bira i opoziva članove upravnog odbora, ili ukoliko statutom upravni odbor nije predviđen kao posebno tijelo, imenuje i opoziva osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje udruge;

d) usvaja izvješća koja je pripremio upravni odbor ili osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje;

e) odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama udruge;

f) odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela udruga.


Upravni odbor Udruge

a) priprema sjednice skupštine udruge;

b) priprema i predlaže nacrt izmjena statuta i drugih akata koje donosi skupština;

c) provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela skupština;

d) upravlja imovinom udruge;

e) podnosi godišnja ili periodična izvješća o svom radu skupštini na usvajanje;

f) obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

Ako udruga nema upravni odbor, navedene poslove obavlja osoba/e ovlaštena/e za zastupanje udruge ili Skupština Udruge ovisno kako je predviđeno Statutom Udruge.

JAVNOST REGISTRA

Udruga stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u Registar udruga pri Ministarstvu. Registar je otvoren za javnost i svaka zainteresirana osoba može zatražiti presliku upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz popisa registrirane udruge, u skladu s odredbama Zakona o udrugama i fondacijama ("Službene novine F BiH", broj 45/02), Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 32/01) i Naputka za provedbu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 57/01).

Sva rješenja koja donosi Ministarstvo o upisu u Registar udruga, upisu promjena u Registar udruga, upisu brisanja iz Registra udruga, objavljuju se u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke", o trošku subjekta upisa, osim onih koji su Zakonom o županijskim upravnim pristojbama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14) oslobođeni od plaćanja pristojbe.


Potrebna dokumentacija

Za upis Udruge, Kluba, Društva odnosno Saveza potrebno je Ministarstvu dostaviti:

- Obrazac broj 3 zahtjev za upis u Registar udruga;

- Obrazac broj 4 podaci o osnivaču;

- Prilog: ovjerene preslike osobnih iskaznica utemeljitelja (ako je utemeljitelj udruge fizička osoba iz Bosne i Hercegovine); ovjerena preslika putovnice i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini (ako je utemeljitelj udruge strana fizička osoba); te Rješenje o stjecanju svojstva pravne osobe ili Izvadak iz Registra (ako je utemeljitelj udruge pravna osoba);

- Obrazac broj 5 - popis članova Upravnog tijela udruge - ako udruga ima tijela upravljanja, a ako nema onda unijeti popis članova Skupštine i podatke o osobi koja zastupa i predstavlja udrugu.

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od tri mjeseca.

Uz zahtjev za upis u Registar udruga uz sve gore navedeno prilaže se:

a) utemeljiteljski akt udruge, u skladu s odredbama članka 13. Zakona i potpisom predsjednika utemeljiteljske skupštine udruge;

b) statut udruge, u skladu s odredbama članka 14. Zakona;

c) odluka utemeljiteljske skupštine udruge o imenovanju osobe/a ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruge;

d) odluke o imenovanje članova tijela upravljanja, ako Udruga Statutom predviđa postojanje tijela upravljanja;

e) potpisana i ovjerena odluka o pristupanju u udrugu u slučaju kad je pravna osoba jedan od utemeljitelja udruge.

Za upis promjena u Registar udruga predviđeni su Obrasci broj: 5, 6 i 7

Udruge su dužne Ministarstvu prijaviti promjenu statuta, naziva, sjedišta, djelatnosti, osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, članova tijela upravljanja, pripajanje, razdvajanje ili transformaciju i prestanak rada udruge u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

Ovisno od promjena koje Udruga vrši, uz iste je potrebno dostaviti odgovarajuće Odluke i potrebne Obrasce.


Pristojbe za upis u Registar udruga

Zahtjev za upis u Registar udruga, upis promjena i brisanje iz Registra podliježu plaćanju upravne pristojbe sukladno tarifnom broju 47. stavak (1), (2) i (7) Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19) kao i upravne pristojbe za objavu oglasa u "€žNarodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke" sukladno Tarifnom broju 47. stavak (6) Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19).

Upravna pristojba iznosi:

a) upis u Registar udruga - 300,00 KM;

b) upis promjena u Registar udruga - 100,00 KM;

c) za brisanje udruge iz Registra udruga, plaća se pristojba u iznosu od 10,00 KM;

d) pristojba za objavu oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke" iznosi 10,00 KM;

e) za izdavanje preslike originalnog rješenja iz Registra udruga, plaća se pristojba u iznosu od 15,00 KM;

f) za izdavanje preslike ovjerenog i uvezanog Statuta, plaća se pristojba u iznosu od 30,00 KM;

g) pristojba za izvod iz Registra plaća se u iznosu od 7,00 KM.

Od obveze plaćanja upravne pristojbe oslobođene su fizičke i pravne osobe sukladno članku 9. Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19)

Uz svaki zahtjev za upis udruge, upis promjena i brisanje iz Registra udruga, za izdavanje izvoda iz registra ili drugo, sukladno Tarifnom broju 1. Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19) plaća se upravna pristojba u iznosu od 3,00 KM.

Ova pristojba plaća se u županijskim upravnim biljezima ili na dolje navedeni depozitni račun javnih prihoda Županije Zapadnohercegovačke.

Napomena: Skrećemo Vam pozornost da je člankom 5. Zakona o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/14 i 25/19) određeno da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska, pa sukladno tome dokaz o uplati cijele pristojbe dužni ste dostaviti odmah po podnošenju zahtjeva.

Način popunjavanja uplatnica za upravnu pristojbu:


a) za upis u Registar udruga:

I.

- Svrha doznake: Pristojbe i troškovi upisa udruge građana u Registar

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722121

- Iznos: 300,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1401001

- Šifra općine: 054

II.

- Svrha doznake: Objava oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke"

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722654

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1001001

- Šifra općine: 054


b) za upis promjena u Registar udruga:

I.

- Svrha doznake: Pristojbe i troškovi upisa promjena u Registar udruga

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722121

- Iznos: 100,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1401001

- Šifra općine: 054

II.

- Svrha doznake: Objava oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke"

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722654

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1001001

- Šifra općine: 054


c) za brisanje iz Registra udruga:

I.

- Svrha doznake: Pristojbe i troškovi brisanja udruge iz Registra

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722121

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1401001

- Šifra općine: 054

II.

- Svrha doznake: Objava oglasa u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke"

- Primatelj: Depozitni račun javnih prihoda ŽZH

- Vrsta prihoda: 722654

- Iznos: 10,00 KM

- Broj računa: 3380002200004013

- Proračunska organizacija: 1001001

- Šifra općine: 054

Kontakt

Dodatne informacije u svezi registracije udruga mogu se dobiti u Ministarstvu pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke Registar udruga, putem kontakata:

- tel.:+387 39 703-234.

Dostavljanje zahtjeva Ministarstvu

Podnositelj zahtjeva može zahtjev Ministarstvu dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke

za Registar udruga

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.