Naslovna | Etički kodeks za državne službenike u ŽZH
Etički kodeks za državne službenike u ŽZH

Na temelju članka 17. stavak (5),a u svezi sa člankom 84.  Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08 i 7/09), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, donosi 

ETIČKI  KODEKS 

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ 

 

I - UVODNE NAPOMENE 

(1) Ovim Kodeksom uređuju se načela ponašanja državnih službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj u obavljanju zadataka predviđenih opisom radnoga mjesta u odnosu na nadređene i podređene državne službenike, suradnike, građane kao stranke korisnike usluga tijela državne službe i druge subjekte. 

(2) Cilj Etičkoga kodeksa za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj (u daljnjem tekstu: Kodeks) je da državni službenik, kao personifikacija tijela državne službe, svojim ponašanjem štiti javni i privatni interes utemeljen na ustavu i zakonu i tako doprinosi jačanju uloge i ugleda državne službe. 

(3) Kodeks sadrži načela etičkoga ponašanja, postupak upoznavanja, prihvaćanja i nadzor nad provedbom Kodeksa. 

 

II - NAČELA ETIČKOG KODEKSA 

(4) U ostvarivanju načela Kodeksa, državni službenik obvezan je poduzimati, sukladno ovom Kodeksu, određene radnje i mjere, odnosno da se suzdržava onih radnji koje su kao takve zabranjene. 

(5) U izvršavanju zadataka predviđenih opisom radnog mjesta, pored obveza koje proizlaze iz Ustava, zakona i drugih propisa, državni službenik osigurava

 1. a) poštivanje Ustava Županije Zapadnohercegovačke, Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zakona i drugih propisa u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državi Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine; 
 2. b) poštivanje i privrženost pravnom poretku Županije Zapadnohercegovačke, države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine; 
 3. c) poštivanje vrijednosti međunarodnog prava;
 4. d)   sprječavanje zlouporabe pozicije u tijelu državne službe u korist osobnog interesa;
 5. e)  savjesno, stručno, samostalno i odgovorno obavljanje zadataka, uz puno zalaganje za afirmaciju državne službe i čuvanje njezinoga ugleda, o čemu se mora voditi računa i izvan radnoga vremena; 
 6. f) pronalaženje, u svakom konkretnom slučaju, na Ustavu i zakonu utemeljenog rješenja i sprječavanje nepravilnosti u radu tijela državne službe; 
 7. g) strpljivo, pristojno i ljubazno ponašanje prema uposlenim u tijelu državne službe, prema građanima kao strankama, u ostvarivanju njihovih Ustavom i zakonom utvrđenih prava, poštivanje njihovog dostojanstva, prava i sloboda, ravnopravnosti i jednakosti; 
 8. h) ažurnost i točnost u radu;
 9. i)  poštivanje radne discipline; 
 10. j) razvijanje osobnog entuzijazma za rad u konkretnom tijelu državne službe i kult rada uopće; 
 11. k) što bolje uvjete za rad drugih uposlenih u tijelu državne službe (npr. da se suzdrži od glasnoga smijanja, galame, dovikivanja, bacanja stvari, igre i šale koje su nedolične za državnu službu); 
 12. l) prikladnu odjevenost; 
 13. m) svođenje privatnih posjeta u tijelu državne službe na najmanju mjeru; 
 14. n) da se imovina i radno vrijeme ne koriste u privatne svrhe; 
 15. o) njegovanje lijepe riječi (usmene i pisane) na jezicima koji su u službenoj uporabi u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Federaciji Bosne i Hercegovine; 
 16. p) stalno opće i stručno obrazovanje, usavršavanje i kulturno ponašanje; 
 17. r) da svoje znanje prenosi nesebično na druge uposlene u tijelu državne službe i da im daje točne informacije; 
 18. s) da nagrađivanje bude samo rezultat rada; 

š) izbjegavanje sklonosti ka favoriziranju određenog državnog službenika; 

 1. t) razvijanje kolegijalnih i korektnih odnosa prema drugim državnim službenicima. 

(6) Državnom službeniku nije dozvoljeno: 

 1. a) obavljanje ili neobavljanje nekog posla u državnoj službi u kojem postoji njegov osobni interes; 
 2. b) koristiti imovinu tijela državne službe u privatne svrhe. To se prvenstveno odnosi na uredski materijal, telefon i druga sredstva rada; 
 3. c) povlašćivanje i prekoračivanje određenih prava zbog političke, nacionalne, rasne, vjerske, spolne ili druge pripadnosti;
 4. d)  iskazivanje sklonosti prema nekoj fizičkoj ili pravnoj osobi u postupku rješavanja predmeta; 
 5. e) postojanje materijalnog interesa u rješavanju predmeta iz nadležnosti državnog tijela; davanje informacija ako to nije sukladno zakonu, drugom propisu, pravilima i zahtjevima tijela državne službe; 
 6. f) zlouporabiti poziciju u tijelu državne službe u korist osobnog interesa; 
 7. g) nanošenje materijalne štete tijelu državne službe, namjerno ili iz krajnje nepažnje ili poticanje drugih da to čine; 

h)da u službenim prostorijama koriste, posjeduju, prodaju, prenose ili kupuju alkohol i druga zabranjena sredstva; 

 1. i) primanje poklona od trećih osoba. 

(7) Pod poklonima iz alineje 9. točke 6. ovoga Kodeksa podrazumijeva se svaki poklon koji ima novčanu vrijednost, a uključuje novčana sredstva i usluge. 

(8) Tijela državne službe mogu sukladno zakonu i ovom Kodeksu zbog svojih specifičnosti utvrditi i druga pravila ponašanja državnih službenika. 

 III - OBVEZA UPOZNAVANJA SADRŽAJA KODEKSA 

(9) Svi uposleni u tijelu državne službe, kao i državni službenik koji se prvi put upošljava u tijelo državne službe, obvezni su potpisati akt da su upoznati sa sadržajem Kodeksa. 

(10) Akt o upoznavanju sadržaja Kodeksa je sastavni dio personalnoga dosjea državnog službenika. 

 IV - NADZOR NAD PROVEDBOM KODEKSA 

 (11) Nadzor nad provedbom ovoga Kodeksa obavlja rukovoditelj tijela državne službe. 

(12) U slučaju nepoštivanja načela i pravila Kodeksa, rukovoditelj tijela državne službe poduzet će odgovarajuće mjere sukladno Zakonu o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, odnosno drugim propisima. 

 V - STUPANJE NA SNAGU KODEKSA 

 (13) Ovaj Kodeks stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke".

 Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

- VLADA –

POVJERENSTVO ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Broj: o1-05-6/09

Široki Brijeg, 23.07.2009.

Predsjednik Povjerenstva

Ante  Vištica

®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.