Naslovna | Kabinet ministra
Kabinet ministra

Kabinet ministra, kao temeljna ustrojbena jedinica unutar Ministarstva, obavlja poslove i zadatke koji su neposredno vezani za službene potrebe rada ministra, a koji se odnose na:

 • pripremanje materijala, prijedloga i mišljenja u svezi s realizacijom programa aktivnosti ministra;
 • organizira i obavlja poslove u svezi obavljanja funkcije ministra i ostvarivanje javnosti rada u Ministarstvu, te suradnja sa službama za informiranje i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja;
 • obavljanje priprema za održavanje sastanaka koje organizira i vodi ministar, te sudjelovanje u pripremi pitanja i materijale za raspravu na stručnom kolegiju i poslove prijema i obrade pismena upućenih ministru;
 • obavljanje uredskog poslovanje, arhiviranje i čuvanje predmeta koji se odnose na Ministarstvo;
 • rukovanje i čuvanje spisa i drugih akata koji su zaprimljeni u Ministarstvo;
 • poslovi prijema, otpreme i ažurnosti pošte, kao i čuvanje spisa i drugih akata i uređivanje arhivske građe u skladu s važećim propisima;
 • ostvarivanje potrebne suradnje s drugim tijelima uprave i organizacijama u svezi izvršavanja poslova iz djelokruga Kabineta ministra;
 • organiziranje poslova informiranja javnosti i briga o pravodobnom informiranju domaće i inozemne javnosti vezane za obavljanje funkcije ministra i ostvarivanje javnosti rada Ministarstva po ovlasti ministra;
 • organiziranje konferencije za tisak, intervjua i razgovora ministra;
 • organiziranje i briga o pravodobnoj pripremi podataka, informacija i drugih materijala i po potrebi sudjelovanje u njihovoj pripremi za istup ministra u javnim glasilima;
 • suradnja s glavnim i odgovornim urednicima javnih glasila, službama za informiranje i drugim tijelima u oblasti javnog priopćavanja;
 • obavljanje protokolarnih poslove u svezi organiziranja prijema za potrebe rada ministra;
 • obavljanje poslove vezano za provedbu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • obavlja i druge stručne poslove koji proizlaze iz zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva u ovom području kao i drugi poslovi po ovlasti ministra.
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.