Naslovna | Upravni inspektorat
Upravni inspektorat

Upravni inspektorat obavlja poslove koji se odnose na:

 • inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada tijela županijske uprave i  tijela jedinica lokalne samouprave;
 • inspekcijski nadzor u provedbi zakona i drugih propisa vezanih za radne odnose državnih službenika i namještenika u tijelima županijske uprave i  tijelima jedinica lokalne samouprave;
 • inspekcijski nadzor u primjeni propisa kojima su utvrđena pravila upravnog postupka, pravila koja se odnose na posebne upravne postupke i propisa kojim se uređuje uredsko poslovanje u županijskim, gradskim i općinskim tijelima uprave i upravnim organizacijama i pravnih osoba s javnim ovlastima, kada rješavaju po županijskim zakonima  i drugim županijskim propisima, način prikupljanja dokaza u upravnom postupku, a posebice dokaza koji prema zakonu trebaju da se pribave po službenoj dužnosti, način provedbe administrativnog izvršenja, pružanju pravne pomoći građanima i pravnim osobama u upravnom postupku, vođenje propisane evidencije za prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak;
 • vrši nadzor nad radom ovlaštenih pečatoreznica;
 • postupanje po predstavkama građana koje se odnose na rad državnih službenika u pogledu provođenja zakonskih i podzakonskih akata u upravnom postupku kada je to određeno županijskim ili drugim propisima;
 • poduzimanje zakonom određenih mjera kada se utvrdi nepoštivanje zakona ili drugih podzakonskih akta;
 • suradnju s  drugim ustrojbenim  jedinicama Ministarstva pravosuđa i uprave  u provedbi upravnog nadzora;
 • rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima;
 • izradu stručnih mišljenja u okviru svoga djelokruga na dostavljene nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa i akata;
 • sačinjavanje  plana rada inspektorata i
 • druge poslove i zadaće koji proizlaze iz zakona  i drugih propisa po ovlasti ministra.
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.