Naslovna | Sektor za upravu i propise
Sektor za upravu i propise

Sektor za upravu i propise obavlja upravne i druge stručne poslove i zadaće, koji se odnose na:

 • stručnu obrada sustavnih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Sektora;
 • sudjelovanje u svim oblicima stručnog obrazovanja i usavršavanja koje se odnosi na izradu i provođenje propisa iz nadležnosti Sektora;
 • izradu informacija, analiza i drugih akata u svezi organizacije županijske uprave;
 • sustav uprave i lokalne samouprave u Županiji;
 • osiguranje provedbe zakona, drugih propisa i općih akata u svezi organizacije i metoda rada u ostvarivanju funkcija tijela uprave i lokalne samouprave;
 • javnost rada uprave i lokalne samouprave;
 • sustav notarske službe u Županiji;
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa iz djelokruga Sektora;
 • davanje stručnih  pravnih mišljenja na propise koji su u postupku donošenja sukladno Poslovniku o radu Vlade;
 • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja o primjeni propisa iz nadležnosti Sektora povodom upita građana, tijela uprave, pravnih osoba i drugih subjekata;
 • organiziranje polaganja stručnog ispita  namještenika više i srednje stručne spreme;
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja za izradu pečata te obavljanje drugih poslova sukladno Zakonu o pečatu i pod zakonskim propisima;
 • pripremanje odgovora na pitanja i inicijative zastupnika Skupštine Županije iz nadležnosti Sektora;
 • pokretanje inicijative i izradu tekstova  izmjena i dopuna važećih propisa iz oblasti Sektora;
 • davanje mišljenja u svezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva;
 • praćenje stanja i djelovanja sustava uprave, te obradu sustavnih pitanja u području uprave;
 • obavljanje druge poslove koji se odnose na nadležnost Ministarstva u ovom području kao i drugi poslovi po ovlasti ministra.
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.