Ostali akti Županije Zapadnohercegovačke
Ostali akti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 32/23);
Poslovnik o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 34/23)
Naputak o postupku i načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencija o pečatima, uništavanju i stavljanju izvan upotrebe pečata Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 20/21);
Naputak o matičnoj knjizi i osobnom listu osuđenika prema kojima se izvršava kazneno-pravna sankcija rad za opće dobro na slobodi ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 2/10);
Naputak za izvršenje Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/98);
Poslovnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 10/03);
Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-30/08 ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/10);
Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-30/08 ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 3/10);
Rješenje o visini naknade troškova polaganja stručnog upravnog ispita namještenika i naknade za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 11/19);
Rješenje o promjeni službene adrese notara Tome Šimića sa službenim sjedištem u Ljubuškom ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/20);
®© Sva prava pridržana Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke 2022. | Dizajn i programiranje - Remedija d.o.o.